Jiri Ronzani

Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie.
To årig utdannelse i kognitiv terapi.
26 års erfaring i arbeid med psykisk helse.

 

Jeg ble utdannet sykepleier ved UiS og tok videreutdanning i psykiatrisk sykepleie samme sted noen år senere. Jeg er utdannet kognitiv terapeut. Jeg har siden 1998 jobbet som gruppeleder for «Psykoedukative flerfamiliegrupper», dette er et terapeutisk tilbud til familier der en i familien har en alvorlig psykisk lidelse.

 

I årenes løp har jeg jobbet bl. a. som poliklinisk behandler ved psykiatrisk klinikk, avdelingsleder ved en psykiatrisk sengepost. De siste 8 årene har jeg jobbet som behandler i poliklinisk enhet «Skole- og JobbResept», der vi jobber med å hjelpe ungdommer og unge voksne med psykiske utfordringer å finne gode løsninger på hvordan de skal fullføre utdanningen sin eller komme seg ut i arbeid som en integrert del av behandlingen for sine psykiske plager.

 

Gjennom mer enn 25 års erfaring i arbeid med unge mennesker med psykiske utfordringer, har jeg lært bl.a. å ha fokus på de gode mestringsstrategiene til den enkelte, definere et tydelig mål for den behandlingen eller det arbeidet som står foran den enkelte og jobbe målrettet mot dette målet. Hvilke metoder som kan være hensiktsmessig å bruke, kommer an på hva som passer for den enkelte. Jeg har også erfart at sosialt nettverk, enten det er foreldre, annen familie, venner, skole eller arbeidsplass kan spille en vesentlig rolle i hvordan vi håndterer våre utfordringer. Jeg er også opptatt av bruk av fysisk aktivitet som en del av behandlingen for psykiske plager, og har drevet bl. a. en klatregruppe ved psykiatrisk klinikk (avdeling unge voksne) i snart 20 år og erfart at dette gir mange positive mestrings erfaringer og energi som man kan bruke i tilfrisknings prosessen.

 

Hva kan jeg tilby:

Individuelle samtaler / kognitiv terapi ved angsttilstander, depresjon, lav selvfølelse, søvnvansker, kroniske smertetilstander og traumer.
Samtaleterapi ved sorg.
Familieveiledning/ -terapi.

 

«Kunnskap er makt» sa Francis Bacon, engelsk filosof og forfatter på 1500 tallet. Å inneha kunnskap om egne utfordringer/ plager eller sykdommer gir et menneske mulighet til å ha eller få kontroll over disse og gjøre endringer. Jeg kan være med å søke kunnskap og hvordan bruke denne kunnskapen for at du kan få en bedre livskvalitet.

 

Lena Heitmann

Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie.

 

Jeg er utdannet psykiatrisk sykepleier fra universitet i Tromsø og har mastergrad i Sykepleievitenskap fra universitetet i Bergen. Jeg er i tillegg godkjent kognitiv terapeut med lang klinisk erfaring fra spesialisthelsetjenesten ved Universitet sykehuset Nord Norge og Helse Stavanger HF. 

 

Som nyutdannet jobbet jeg innen psykisk helsevern voksen (Tromsø), men de siste årene har jeg jobbet som poliklinisk behandler med barn, ungdom og unge voksne i psykisk helsevern barn og ungdom. Mine fordypningsområder er psykoterapi, kognitiv terapi tilknyttet mestring og gjennomføring av utdanning og arbeid, til tross for psykiske problemer. 

 

Mine tanker om psykisk helse:

I mitt arbeid benytter jeg en rekke ulike modeller og behandlingen tilpasses alltid den enkelte. Min teoriforankring er innenfor kognitiv atferdsterapi. Dette er en anerkjent og effektiv terapiform som åpner for å forstå dine utfordringer i lys av de erfaringene du har med deg. Der dine tanker, kroppslige reaksjoner, atferd og følelser står i sentrum. Kognisjon er betegnelsen på menneskets kontinuerlige bearbeidelse av informasjon, for eksempel hvordan vi tenker på, forestiller oss eller husker en spesifikk hendelse. Vi konstruerer vår virkelighet og velger i stor grad hva vi retter oppmerksomheten mot, og informasjonen vi tar inn, farges av våre tolkninger. Derfor kan to personer oppleve samme hendelse forskjellig. Våre tanker om en bestemt hendelse eller situasjon vil påvirke hvilke følelser som blir knyttet til den. Det noen synes er spennende kan andre bli redd av. Angst og frykt er forbundet med tanker om trussel eller fare. På samme måte er depresjon forbundet med tanker om feil eller tap, verdiløshet, meningsløshet eller håpløshet. Det er en sammenheng mellom det vi tenker og hva vi føler. Ved å skape endring i hva vi tenker om en hendelse kan det igjen føre til endringer i følelsene. Målet er å få kunnskap om hvilke tanker som hemmer eller fremmer mestring, tilpasning eller endring. I kognitiv terapi vektlegges et aktiv samarbeid mellom klient er og terapeut. Gjennom en slik tilnærming kan du som klient få oppgaver og øvelser du kan gjøre mellom time avtalene.

 

Hva jeg kan tilby:

Individuelle samtaler ved depresjon, angstlidelser, lav selvfølelse, søvnvansker, kroniske smertetilstander og traumer, Parsamtaler 

Gruppe- / pårørende- / familieterapi 

Rådgivning 

 

Ta kontakt 

Terapi hos meg starter med en kartleggingssamtale der vi sammen ser på hva du ønsker å jobbe med. Du trenger ikke legehenvisning for time hos meg. Ta kontakt på epost og beskriv kort (unngå for mange personlige opplysninger) hva du tenker du kan trenge hjelp til. Jeg tar snarlig kontakt med deg.

 

 

“Bruk av fysisk aktivitet er en viktig del av behandlingen for psykiske plager”

Jiri Ronzani

Klinisk spesialist i psykiatrisk sykepleie